Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego jest pisemnie utrwalonym systemem porządkującym działania MZGOK Sp. z o.o., który przyczynia się do lepszego opanowania prowadzonych procesów usługowych, ograniczania kosztów oraz poprawy wizerunku spółki na rynku. Poprzez systemowe zarządzanie środowiskowe podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa wśród klientów, pracowników oraz u władz i społeczności lokalnej.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ma na celu:
  • poprawę przejrzystości systemu organizacyjnego funkcjonującego w MZGOK z uwzględnieniem zarządczych i operacyjnych kwestii dotyczących prowadzonych instalacji oraz ochrony środowiska,
  • implementację wymagań Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) nr 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. oraz nr 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r., a także zapewnienie poprawy ogólnej efektywności środowiskowej, w ramach BAT,
  • ocenę w jaki sposób działalność instalacji wpływa na środowisko naturalne oraz w jakim zakresie realizowane procesy są kontrolowane,
  • ocenę czy firma spełnia wymagania prawne i inne dotyczące jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań systemu prawnego ochrony środowiska,
  • wskazanie kierunków dotyczących doskonalenia organizacji w zakresie oddziaływania na środowisko i poprawę efektów działalności środowiskowej
Uchwała Zarządu w sprawie wdrożenia oraz utrzymywania ustanowionego i udokumnetowanego "Systemu Zarządzania Środowiskowego" ​[czytaj]
 
Polityka Środowiskowa jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. Została zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz osobom pracującym w imieniu Spółki i na rzecz Spółki. Jest publicznie dostępna na stronie internetowej. Realizowana jest poprzez cele i programy na różnych poziomach zarządzania. Przy określaniu celów i programów Zarząd uwzględnił znaczące aspekty środowiskowe i związane z nimi zobowiązania dotyczące zgodności oraz brał pod uwagę ryzyka i szanse.
Ustanowione cele i programy są mierzalne, spójne z Polityką SZŚ i udokumentowane. Realizacja celów i programów podlega przeglądowi i aktualizacji oraz ocenie w czasie okresowych przeglądów zarządzania.

Przeglądy zarządzania są strategicznym narzędziem służącym do systematycznego badania skuteczności i efektywności systemu.


17 listopada 2022 r. został przeprowadzony pierwszy przegląd zarządzania. Kierownictwo MZGOK Sp. z o.o. przeanalizowało problemy dotyczące funkcjonowania poszczególnych procesów, zmiany, które mogą mieć wpływ na system zarządzania oraz oceniło potrzeby doskonalenia systemu. W tym roku analizowane były dane za 2021r i trzy kwartały 2022r. Założone wskaźniki określone w Kartach Procesów, zebrane w Formularzu oceny  zostały osiągnięte. 

W 2022 roku zostały przeprowadzone zostały 4 audyty wewnętrzne.
  • sierpień - jeden audyt w ZTUOK. Nie stwierdzono niezgodności, odnotowano 5 spostrzeżeń.
  • październik - 3 audyty  w pozostałych działach MZGOK Podczas audytów nie stwierdzono niezgodności, odnotowano natomiast 15 spostrzeżeń.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting