Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Projekty

2023
Start międzynarodowego
projektu REFORMERS z udziałem Miasta Konina i Klastra Energii „Zielona Energia Konin”.
W dniach 22-23 listopada 2023 r., w Alkmaar w Holandii, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie ambitnego projektu badawczego REFORMERS, który ma rozpocząć wdrażanie tzw. „Dolin Energii Odnawialnej” mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, uzyskanie samodzielności energetycznej i przyspieszenie zielonej transformacji w Europie.
REFORMERS - Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems jest w 100 % finansowany przez  Komisję Europejską w ramach programu „Horyzont Europa”, 5-cio letnim, projektem z udziałem 10 krajów i 28 parterów, w tym jedynego samorządu z Polski jakim jest Miasto Konin.
Jak mówi Katarzyna Rejniak – kierownik projektu – „Udział w projekcie jest olbrzymią szansą dla Miasta Konina na rozwinięcie zaawansowanych technologii pozyskiwania i zarządzania energią odnawialną przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, wdrażanych przez liderów transformacji energetycznej w Europie”.
Miasto Konin oraz Klaster Energii „Zielona Energia Konin” już teraz wnosi do projektu szereg interesujących zasobów, w postaci: niezależnych źródeł energii odnawialnej – kogeneracja, fotowoltaika, geotermia, własnych sieci przesyłowych energii elektrycznej i cieplnej, planów rozwojowych – wodór, biogazownia, niskoemisyjny transport, które będą stanowiły, także dla partnerów europejskich, podstawę dalszych prac.

 
Na zdjęciu (od prawej): Paweł Adamów – z-ca prezydenta miasta Konina, Agnieszka Muszyńska – Urząd Miejski w Koninie, Maciej Dąbrowski – Klaster Energii „Zielona Energia Konin”, Andrzej Rajkiewicz – Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Thiery Coosemans – profesor Vrije Universiteit Brussel.


Pomoc techniczna w ramach instrumentu TARGET w celu wspierania Klastra Energii „Zielona Energia Konin” w identyfikacji możliwości prawnych i technicznych podjęcia działań w zakresie wymiany lub zakupu i sprzedaży energii pomiędzy członkami klastra.
09 października 2023 r. – otwarcie projektu TARGET w Koninie. Projekt TARGET jest narzędziem finansowym Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako pomoc techniczna dla regionów przechodzących zieloną transformację energetyczną. W przypadku Konina wykorzystywany jest komponent dotyczący klastrów energii, gdzie wsparcie zapewnia dedykowany zespół ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (złożony z ekonomistów, inżynierów, specjalistów w zakresie pomocy publicznej oraz ochrony środowiska) wspieranych dodatkowo przez zewnętrznych konsultantów. Przewidywany efekt rzeczowy: studium wykonalności, strategia rozwoju klastra i biznes plan. Termin realizacji zadania – 6 miesięcy od spotkania otwierającego.
  • 30 marca 2023 r. - podpisanie umowy pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu a Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. jako koordynatorem Klastra Energii „Zielona Energia Konin” na, bezpłatną, pomoc techniczną w ramach instrumentu TARGET w celu wspierania Klastra Energii „Zielona Energia Konin” w identyfikacji możliwości prawnych i technicznych podjęcia działań w zakresie wymiany lub zakupu i sprzedaży energii pomiędzy członkami klastra. Przedmiotowy instrument jest bezpłatny, dla beneficjentów, których aplikacja przejdzie stosowną procedurę.
  • 03 marca 2023 r. - wyrażenie zgody przez Partnerów na przystąpienie Klastra Energii „Zielona Energia Konin”, reprezentowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. jako koordynatora klastra, do programu TARGET.
   
2019-2022
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie”
.
2018 udział w konkursie NFOŚiGW Wniosek składany przez koordynatora klastra energii Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie. konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18  nr wniosku POIŚ.01.01.01-00-0006/18.
  • Czerwiec 2019 rok – przyznanie dofinasowania, koordynatorowi Klastra Energii „Zielona Energia Konin” Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Sp. z o.o., na realizację zadania: „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie” w transzy dla klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii. Całkowity koszt projektu 14354 049,47, kwota dofinansowania  8 307 919,24 zł
  • 22 czerwca 2020 do 31.05.2022 r. - realizacja zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie” przez koordynatora Klastra Energii „Zielona Energia Konin” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Sp. z o.o.

2018
II Konkurs Ministerstwa Energii w Warszawie dla Klastrów Energii na uzyskanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii.
  • 27 września 2018 r. – weryfikacja strategii Klastra Energii „Zielona Energia Konin” przed Panelem Ekspertów w.
  • 30 lipca 2018 r. – złożenie dokumentacji aplikacyjnej
  • 21 czerwca 2018 r. – powołanie Kastra Energii „Zielona Energia Konin” poprzez podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia kastra energetycznego.