Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Projekt pn. „Modernizacja istniejącej instalacji odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych – kompostowni”


Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja istniejącej instalacji odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych – kompostowni” współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami”

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:
  1. Zakup mobilnego rozdrabniacza wysokoobrotowego do odpadów zielonych na potrzeby kompostowni MZGOK Sp. z o.o.
  2. Zakup ładowarki na potrzeby kompostowni MZGOK Sp. z o.o.
  3. Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby kompostowni MZGOK Sp. z o.o.
Ponadto, w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup powyższych maszyn powstały oszczędności, które pozwoliły na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu i zakupienie dodatkowo ciągnika marki Kubota, w celu zmaksymalizowania wymiaru efektu ekologicznego przedsięwzięcia.

Celem przedsięwzięcia jest:
  1. Zmniejszenie od 2021 roku ilości kompostu nieodpowiadającego wyma­ga­niom o kodzie 19 05 03 wykorzystanego do budowy okrywy rekultywacyjnej na wałach okalających składowisko.
  2. Zwiększenie w 2021 r. o 100 % ilości produkowanego ulepszacza gleby w stosunku do roku 2018.
  3. Sprzedaż ulepszacza gleby mi.in samorządom i firmom zajmującym się utrzymaniem zieleni miejskiej.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zmniejszenie frakcji odpadów komunalnych przekazywanych na składowisko co przekłada się na realizację celu programu priorytetowego tj. zapobieganie powstawania odpadów.
Podstawowym efektem ekologicznym będzie zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych wytwarzanych przez mieszkańców subregionu konińskiego, które w wyniku selektywnej zbiórki nie trafią do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Ponadto, zwiększając wydajność instalacji ograniczona zostanie przez kompostowanie emisja metanu i dwutlenku węgla oraz ilość składowanych odpadów, a także możliwość wykorzystania ulepszacza gleby do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł.

Wartość przedsięwzięcia -   3 394 000,00 PLN
Kwota dofinansowania -       2 511 008,00 PLN
w tym pożyczka/dotacja-     1 683 203,00 PLN / 827 805,00 PLN
projekt- kompostownia
projekt- kompostownia
projekt- kompostownia
projekt- kompostownia
projekt- kompostownia
projekt- kompostownia
projekt- kompostownia
projekt- kompostownia
projekt- kompostownia
projekt- kompostownia
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting