tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sula??ska 13, 62-510 Konin

Nagrody i wyr????nienia

1

Wyró??nienia i nagrody MZGOK Sp. z o.o.


Potwierdzeniem s??usznej strategii dzia??ania w zakresie dba??o??ci o ??rodowisko naturalne, jak równie?? praktycznego przestrzegania wymogów prawnych w tym zakresie jest ca??y szereg nagród i wyró??nie?? otrzymanych przez zak??ad:
· wyró??nienie w I Edycji Konkursu Zbiórka Tworzyw Sztucznych “Przegl─?du Komunalnego”
· tytu?? Hit 2002 oraz z??ota statuetka w dziedzinie ekologii
· wyró??nienie Polskiej Izby Ekologii w konkursie o “Ekolaury 2003” za “Dzia??ania proekologiczne na rzecz regionu koni??skiego w zakresie gospodarki odpadami”
· drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Segreguj Odpady”
· MZGOK zosta?? laureatem IV Edycji Konkursu o Puchar Recyklingu
· MZGOK otrzymuje tytu?? „FIRMA PRZYJAZNA ??RODOWISKU” w Jubileuszowej Edycji Konkursu Ekologicznego „Przyja??ni ??rodowisku
· Zak??ad otrzymuje certyfikat „Najwy??sza Jako??─? w Ochronie ??rodowiska”
· MZGOK otrzymuje tytu?? HIT 2004 ze „efektywn─? realizacj─? modelowej strategii ekologicznej”
· zak??ad zdobywa tytu??  „Wielkopolska Jako??─? w Ochronie ??rodowiska” za kompleksow─? gospodark─? odpadami w regionie koni??skim
· MZGOK zosta??o uhonorowane tytu??em „Wielkopolska Jako??─?” za "wysok─? efektywno??─? odzyskiwania i recyklingu odpadów, przyjazno??─? ??rodowiskow─? podejmowanych przedsi─?wzi─?─? inwestycyjnych oraz podnoszenie ??wiadomo??ci ekologicznej mieszka??ców miasta Konina
· Komitet Konkursu Jako??ci wraz z Wielkopolskim Instytutem Jako??ci przyzna??y Dyrektorowi Zak??adu Janowi Skalskiemu tytu?? "Mened??era Wielkopolskiej Jako??ci" za doskonalenie wzorców regionalnej kultury jako??ci
· MZGOK zdobywa trzykrotnie „Z??ot─? Bel─? Makulatury” oraz wyró??nienie w kategorii „Szklana Statuetka” w Konkursie „Przegl─?du Komunalnego” o Puchar Recyklingu
· Zak??ad otrzymuje tytu?? „Najlepsze w Polsce” za jako??─? ??wiadczonych us??ug
· MZGOK otrzymuje wyró??nienie „Mistrz Techniki” w dziedzinie ochrony ??rodowiska
· Zak??ad zostaje uhonorowany trzykrotnie tytu??em „Przedsi─?biorstwo Fair Play”
· MZGOK otrzymuje kryszta??owy HIT 2008 za ca??okszta??t dzia??a?? zwi─?zanych z gospodark─? odpadami
· Zak??ad otrzymuje tytu?? i statuetk─? „Lider Sortowni” dla najlepszej sortowni podczas Mi─?dzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2009
· W roku 2010 zak??ad zostaje Laureatem Statuetki „Przedsi─?biorstwo Fair Play”
· W roku 2011 Spó??ka zdobywa Z??ot─? Statuetk─? „Przedsi─?biorstwo Fair Play”
· MZGOK Sp. z o.o. zdobywa „Puchar Recyklingu” Polskiej Izby Ekologii 2012
· MZGOk Sp. z o.o.  Zdobywa tytu?? „Lider Sortowania” w Konkursie o Puchar Recyklingu 2013
· W 2013 roku Spó??ka zdobywa tak??e tytu?? „Przedsi─?biorstwo Fair Play”
· W roku 2014 MZGOK Sp. z o.o.  zdobywa „Szklan─? Statuetk─?” w Konkursie o puchar recyklingu
- Puchar Recyklingu Zwi─?zku Miast Polskich 2015
- statuetka w kategorii "Z??ota Bela Makulatury" 2015
- wyró??nienie w kategorii "Lider zbiórki tworzyw" 2015
- Tytu?? "Dyrektora Roku 2015"  dla Prezesa Zarz─?du Jana Skalskiego
- MZGOK Sp. z o.o.otrzymuje "EKOLAUR" Polskiej Izby Ekologii 2016
- Prezes Zarz─?du Jan Skalski otrzymuje tytu?? "Z??oty In??ynier" nadany przez wydawnictwo "Przegl─?d Techniczny",
- W roku 2017 MZGOK Sp. z o.o.  zdobywa „Szklan─? Statuetk─?” w Konkursie o puchar recyklingu
- Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej przyznaj─? tytu?? "Mediom Przyjazny 2017" Prezesowi Zarz─?du Janowi Skalskiemu
- Podczas Mi─?dzynarodowego Kongresu Envicon 2018 Spólka zosta??a wyró??niona nagrod─? g??ówn─? w kategorii "Lider Recyklingu - Opakowania",
- w listopadzie 2018 roku MZGOK otrzymuje statuetk─? "Aktywni w Wielkopolsce" oraz nagrod─? finansow─? ufundowan─? przez Zarz─?d Województwa Wielkopolskiego.


 

 

© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona g????wnaO zak??adzieHistoria firmyCennikWyr????nieniaKontaktAktualno??ci