tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sula??ska 13, 62-510 Konin

Cennik za przyj?te odpady od 01.01.2020 r.

Cennik za przyj?te odpady od 01.10.2019 r.

Sprzeda?? ??rodka poprawiaj?cego w??a??ciwo??ci gleby "Magno Hortis"

Us??uga niszczenia dokument??w

Oferta us??ug niszczenia dokumentów oraz elektronicznych no??ników informacji.

Miejski Zak??ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie oferuje wykonanie profesjonalnej us??ugi niszczenia dokumentów na wysokowydajnej, zapewniaj?cej uzyskanie 3-go stopnia bezpiecze??stwa (wg DIN 32757) maszynie firmy Schleicher typu INTIMUS 16.50 S

Nasza standardowa us??uga obejmuje:

  • wa??enie dokumentów,
  • komisyjne niszczenie dokumentów w obecno??ci przedstawiciela Zleceniodawcy,
  • Wystawienie protokó??u zniszczenia potwierdzonego przez cz??onków komisji,
  • zagospodarowanie produktu powsta??ego w wyniku procesu czyszczenia.
Osoby zaanga??owane w ??wiadczenie us??ug niszczenia dokumentów s? wieloletnimi, godnymi zaufania pracownikami MZGOK w Koninie. Jeste??my gotowi sprosta? niestandardowym wymaganiom naszych klientów.

Przed przyjazdem z dokumentami do zniszczenia prosimy o kontakt z Panem Karolem Nowakowskim w celu ustalenia szczegó??ów zlecenia. Tel. 601 238 875Dokumenty do pobrania:

© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona g????wnaO zak??adzieHistoria firmyCennikWyr????nieniaKontaktAktualno??ci