tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sula??ska 13, 62-510 Konin
19 wrze??nia 2020 roku o godz. 14.00 z koni??skiego pl. Wolno??ci wyruszy?? rajd rowerowy, którego trasa liczy??a ponad 16 km. „Koni??ska Masa Rowerzystów” 2020 – czyli Konin bez samochodu, po raz trzynasty wystartowa??a, tym razem by?? to klimat PRL. Organizatorem by??o Stowarzyszenie M??odzi Aktywni oraz Wojewódzki O??rodek Ruchu Drogowego. Mi??o??nicy jedno??ladów przejechali w tym roku m.in. ul. Nadrzeczn?, D?browskiej, Dmowskiego, Bankow?, ??wirki i Wigury, Kolsk? , Kalisk?, Szpitaln?, Zeme??ki, równie?? osiedlem Sikorskiego i Armii Krajowej, a zako??czenie Koni??skiego Rajdu Rowerzystów by?? Park im. F. Chopina. Rajd przebiega?? zgodnie z planem, a po jego zako??czeniu wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na festyn integracyjny na mecie w Parku Chopina, Impreza mia??a charakter edukacyjny, integracyjny, profilaktyczny oraz tak??e kulturalny.
W tym roku ??wi?tujemy równie?? 30 lecie Samorz?du, z uwagi na to wydarzenie zaproszone zosta??y 8 osobowe grupy przedstawicieli samorz?dowych do udzia??u
w grach parkowych. MZGOK Sp. z o.o. przygotowa?? jedno z siedmiu stanowisk w ww. grze parkowej. Nagrod? by??a wizyta w Sejmie na zaproszenie pos??a Tomasza Piotra Nowaka. W tym roku mieli??my okazj? zaprezentowa? po raz pierwszy zestaw edukacyjnych gier wykonany w ramach projektu „??wiat czysty jest pi?kniejszy!” Uczestnicy zmierzyli si? w ró??nych kategoriach konkursowych, a nasze stoisko cieszy??o si? du??ym zainteresowaniem. Dzi?kujemy Renacie Tomczak, Iwonie Janas-Czerniejewskiej za przeprowadzenie konkursów i promocj? naszej dzia??alno??ci, a Henrykowi Zar?bie i Stanis??awowi Grumowi za przygotowanie parkowego stoiska MZGOK.
Gra plenerowa
Rajd
Plakat
© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona g????wnaO zak??adzieHistoria firmyCennikWyr????nieniaKontaktAktualno??ci